Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao. Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người

Placeholder